PARATHA
- 18 items
NAME
UoM
[FR11] ASHOKA 5PC BHATURA 350GM MC 24
[FR12] ASHOKA 5PC PUDINA PARATHA 350GM MC 24
[FR13] ASHOKA 5PC AJWAIN PARATHA 350GM MC 24
[FR14] ASHOKA 4PC ALOO PALAK PARATHA 400GM MC 24
[FR15] ASHOKA 4PC ALOO PARATHA 400GM MC 24
[FR16] ASHOKA 15PC ASLI PLAIN PARATHA FAMILY PACK 1200GM MC 8
[FR17] ASHOKA 5PC ASLI PLAIN PARATHA 400GM MC 24
[FR18] ASHOKA 4PC GOBI PARATHA 400GM MC 24
[FR19] ASHOKA 4PC GREEN PEAS PARATHA 400GM MC 24
[FR20] ASHOKA 4PC LACHCHA PARATHA 400GM PT-1.99 MC 24
[FR21] ASHOKA 5PC MALABARI PARATHA 350GM MC 24
[FR22] ASHOKA 5PC METHI PARATHA 400GM MC 24
[FR23] ASHOKA 4PC MIXED VEGETABLE PARATHA 400GM MC 24
[FR24] ASHOKA 4PC ONION PARATHA 400GM MC 24
[FR25] ASHOKA 3PC PANEER PARATHA 300GM MC 24
[FR26] ASHOKA 5PC PLAIN PARATHA 350GM PT-1.99 MC 24
[FR27] ASHOKA 4PC MULI PARATHA 400GM MC 24
[FR272] ASHOKA LACHCHA PARATHA FP 1200GM(12PC) MC 8